Skip to content
Menu
Polska2050
Menu
czest-top-1400
czest5643

zielony samorząd

Wieloletni PROGRAM EKOLOGICZNY DLA CZĘSTOCHOWY powinien być zaplanowany i przeprowadzony przez samorząd miejski. Należy go wprowadzić w życie szeregiem uchwał Rady Miasta, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych oraz akcji promocyjnej. Na jego realizację muszą być zabezpieczone także odpowiednie środki w corocznym budżecie.

PAMIĘTAJMY O OGRODACH I PARKACH

Dobrze zaprojektowane miasto powinno posiadać strefy sprzyjające odpoczynkowi i rekreacji usytuowane blisko zabudowań mieszkalnych. Tę rolę od wieków pełnią w miastach parki i ogrody. Dlatego każda dzielnica w Częstochowie powinna mieć wielofunkcyjny PARK DZIELICOWY, spełniający dodatkowo funkcje infiltracji i retencji, zapobiegający tworzeniu tzw. wysp ciepła oraz chroniący bioróżnorodność.

PRZEWODNICY ZIELONEGO SZLAKU

Należy stworzyć w Częstochowie miejski PUNKT INFORMACJI EKOLOGICZNEJ z profesjonalnym personelem oraz INFOLINIĄ, a także przystępną PLATFORMĘ INFORMACYJNĄ. Należy także stworzyć mobilny zespół EKO-DORADCÓW, pomagających osobom niepełnosprawnym, starszym i nieporadnym w skorzystaniu z publicznych narzędzi transformacji ekologicznej.

TRAKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Podróżowanie rowerem jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów przemieszczania się w miastach. Dlatego trzeba stworzyć zintegrowany i funkcjonalny SYSTEM DRÓG ROWEROWYCH oraz dostosować obecnie istniejącą infrastrukturę do komunikacji rowerowej m.in. poprzez poszerzanie dróg rowerowych, ich właściwe oznakowanie i konserwację, utworzenie kontrapasów, czy stref wyłącznych dla ruchu rowerowego.

Stwórzmy przyjazny system PARKINGÓW ROWEROWYCH w kluczowych dla rowerzystów miejscach

SZLAKIEM POŚRÓD DRZEW

Rola drzew, zwłaszcza w mieście, jest nie do przecenienia. Drzewa pełnią funkcje hydrologiczne, filtracyjne, dźwiękochłonne, zapobiegają tworzeniu się miejskich wysp ciepła, utrzymują bioróżnorodność i oczyszczają powietrze.

W Częstochowie należy stworzyć PROGRAM OCHRONY MIEJSKICH DRZEW oraz system regularnych nowych NASADZEŃ. Musimy zastąpić politykę wycinania starych dorodnych egzemplarzy – dokonywanych zwykle przy remontach i przebudowach miejskiej infrastruktury – praktyką ich zachowania lub ewentualnym PRZESADZANIEM.

CZĘSTOCHOWSKIE SKARBY ZIELONEGO SZLAKU

W Częstochowie bardzo brakuje tradycyjnych, zakorzenionych w świadomości społecznej form obszarowej ochrony przyrody. Tymczasem jest u nas wiele miejsc, które zasługują na taką ochronę. Do ochrony tych wyjątkowych dla częstochowian miejsc potrzeba jedynie woli samorządu w postaci odpowiednich uchwał Rady Miasta.

ŚWIEżE POWIETRZE NA SZLAKU

Poza smogiem komunikacyjnym najważniejszym problemem w polskich miastach jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia generowane ze spalania w piecach paliw kopalnych, a nierzadko także zwykłych śmieci. W Częstochowie, zwłaszcza zimą, wszyscy cierpimy z powodu trującego powietrza. Niestety za część tych zanieczyszczeń odpowiada również gmina.

WSZYSCY NA ZIELONY SZLAK

Do realizacji przedsięwzięć ekologicznych Miasto powinno zapraszać wszystkich mieszkańców, a także ogranizacje pozarządowe (NGO), rady dzielnic, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, samorządy szkolne i studenckie, kluby sportowe oraz ruchy społeczne itd. 

ZIELONO – NIEBIESKIM SZLAKIEM

Jednym z symptomów negatywnych zmian klimatu w naszej części Europy są letnie deszcze nawalne powodujące lokalne powodzie i podtopienia, podczas gdy przez większą część roku doświadcza nas permanenta susza. Jednym z rozwiązań tego problemu jest wdrożenie wieloletniego PROGRAMU ROZWOJU MIEJSKIEJ INFILTRACJI I RETENCJI.

TRASĄ CZĘSTOCHOWSKICH TRAMWAJÓW

W centrach dużych polskich miast smog komunikacyjny często dorównuje zanieczyszczeniom powodowanym domowym spalaniem węgla. Składają się na niego przede wszystkim spaliny silnikowe oraz pyły powstałe podczas zużywania opon i klocków hamulcowych. Zwłaszcza w okresie letnim, pod wpływem promienowania słonecznego i niskiej wilgotności, wzrasta jego toksyczność i zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi. By zmniejszyć to zagrożenie i zapobiegać wznoszeniu pyłów i zanieczyszczeń latem ulice należy regularnie zmywać.

ZIELONY SZLAK DLA BIZNESU

Dotychczasowa polityka pro-ekologiczna władz i samorządów w stosunku do przedsiębiorców koncentrowała się na nasyłaniu kontroli i nakładaniu kar za odstępstwa i niezgodności z przepisami.

Miasto powinno również zaproponować pozytywne rozwiązania lokalnym firmom, co pozwoli uzyskać dodatkowy efekt ekologiczny i uwolni miejski budżet od znaczącego ciężaru inwestycyjnego.

Należy wprowadzić miejskie EKO-CERTYFIKATY dla przedsiębiorstw wdrażających zielono-niebieskie rozwiązania i standardy.

DBAJMY O PORZĄDEK NA SZLAKU

Właściwa selekcja odpadów “u źródła”, czyli dokonywana przez nas samych w domach, jest najefektywniejsza i najtańsza. Dlatego na naszych osiedlach powinno stać znacznie więcej pojemników na papier, plastik, szkło oraz BIO, niż na odpady zmieszane. Tak niestety nie jest zwłaszcza w zabudowie wysokiej. Ma to wpływ nie tylko na ciągłe podwyżki opłat za śmieci, ale ponadto skutkuje znacznym wzrostem kosztów ekologicznych.

ZIELONY SZLAK W KAŻDYM OGRODZIE

Odpady zielone to nawet 30% wszystkich śmieci wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Skoszona trawa, opadłe liście, gałęzie czy odpadki ogrodowe i kuchenne to corocznie tysiące ton odpadów przewożonych ciężarówkami setki kilometrów na składowiska i kompostownie. Koszty transportu czy przetwarzania bezpośrednio przekładają się na opłaty za śmieci dla mieszkańców, ale przy okazji tworzą olbrzymi koszt ekologiczny.

ZIELONA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Edukacja ekologiczna nie powinna obejmować tylko najmłodszych, jak to się zwykle teraz dzieje. Aby ocalić nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze, musimy wszyscy podjąć wysiłek tu i teraz, a wszelkie działania edukacyjno – promocyjne powinny mieć atrakcyjną, nowoczesną i przystępną formę, skierowaną do różnych grup docelowych.

OCHRONA ZIELONEGO SZLAKU

W polskich miastach coraz częściej słyszymy o problemie dzikich wysypisk, nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów, czy zanieczyszczeń wlewanych do rzek czy zbiorników wodnych. Dlatego Częstochowa powinna wprowadzić odpowiednie PROCEDURY zapobiegania i radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

Aktualności